Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej VOP)

 1. Právne vzťahy, práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,  zákona č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).
 2. Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo (ďalej zmluva) s  kupujúcim (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v prospech svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) za účelom predaja a kúpy produktov.
 3. Predmetom zmluvy je tovar-produkt (podľa bodu III. VOP) prezentovaný na internetovom obchode webovej stránky www.stellaproduction.sk, obchod@stellaproduction.sk.
 4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Odchylné dojednania zmlúv, ktoré sú podpísané medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred znením VOP a uzatvárajú sa v slovenskom jazyku.
 5. Zmluvné strany vedú komunikáciu prioritne písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na poskytnuté emailové adresy, prípadne telefonicky v záujme pohotového a plynulého riešenia logistiky predaja.
 6. Obchodné podmienky môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená uverejnením na internetovej stránke www.stellaproduction.sk.

II. PREDÁVAJÚCI (dodávateľ)

Spoločnosť Stella Production, s.r.o.,  so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava.

IČO: 51180596

DIČ: 2120642656, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo 124585/B  pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.stellaproduction.sk  (ďalej tiež ako „VOP“).

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej objednávky) sú výlučne nosiče CD, merch, knihy a drobný tovar.

IV. OBJEDNANIE PRODUKTU

Kupujúci objedná produkt na internetovej adrese www.stellaproduction.sk týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho užívateľského účtu, ak vykonal predtým registráciu v internetovom obchode. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a platné. Kupujúci je zodpovedný za ich aktualizáciu pri zmene údajov. V prípade nedodania tovaru a komplikácií s poštovou logistikou následkom nesprávnych údajov je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté náklady a škody. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet môže byť počas nutnej údržby webu prechodne nedostupný.
 • Vyplnením objednávkového formulára online bez registrácie.
 • prostredníctvom emailu: obchod@stellaproduction.sk 

Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný potvrdiť prečítanie a súhlas s VOP označením príslušného políčka a spracovaním osobných údajov   (podľa odseku X.)

Kupujúci má možnosť kontrolovať a meniť údaje v objednávke v kolónkach objednávkového formulára.

Objednávka sa považuje za potvrdenú tlačidlom „ODOSLAŤ“ a zároveň je návrhom kupujúceho na uzavretie zmluvy  s uvedením osobných údajov na doručenie tovaru.

Odoslanú objednávku môže kupujúci odvolať len do času, kým nedostane potvrdzujúci email s akceptáciou objednávky.

Kúpna zmluva je platná a uzavretá doručením akceptácie od predávajúceho kupujúcemu.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

1. KÚPNA CENA A PLATBA

 • Kúpna cena je uvedená pri každom produkte v eurách na internetovej stránke predávajúceho www.stellaproduction.sk.  Cena je konečná, predávajúci nie je platcom DPH.
 • Spoločne s kúpnou cenou produktu je pri celkovej sume za objednaný tovar pripočítaná suma spojená s poštovným a balným.
 • Poštovné a balné kupujúci neplatí pri objednávke nad 60€
 • Kúpnu cenu spolu s poštovným uhradí kupujúci vopred na účet dodávateľa takto:
  Bezhotovostne bankovým prevodom na účet alebo priamym vkladom na účet dodávateľa SK1611000000002617777046 SWIFT: TATRSKBX, vedený v Tatra banke, a.s. tak, aby bola platba identifikovateľná variabilným symbolom=číslom objednávky a menom objednávateľa v správe pre príjemcu.
 • Ak  nie je platba uhradená a pripísaná na účet predávajúceho do 10 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, objednávka sa stornuje.
 • Predávajúci vystaví na kúpnu cenu vrátane poštovného a balného faktúru, ktorá bude zaslaná kupujúcemu elektronicky alebo poštou ako súčasť zásielky. Faktúra slúži zároveň i ako dodací list.

2. ODOSLANIE A PREVZATIE PRODUKTU

Hmotný produkt bude expedovaný Slovenskou poštou doporučene na korešpondenčnú-doručovaciu adresu čo najskôr, maximálne do 10 dní od pripísania platby na účet predávajúceho.

3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

Predávajúci v deň odoslania tovaru informuje kupujúceho e-mailom o podaní zásielky na pošte.
Predávajúci zodpovedá za porovnateľné zobrazenie a zrozumiteľný opis produktov na stránke e – shopu, aby čo najvernejšie zodpovedali reálnym produktom.

Predávajúci zodpovedá za avizované parametre odoslaného tovaru a jeho zabalenie spôsobom, ktorý eliminuje jeho poškodenie  transportom z dôvodu nedostatočného zabalenia.

Ak predávajúci objednaný produkt nemôže dodať, je povinný o tom kupujúceho informovať, vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní, prípadne sa dohodnúť písomnou formou na náhradnom riešení.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať celistvosť obalov tovaru a v prípade porušeného obalu zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

V prípade nedodania tovaru a komplikácií s poštovou logistikou následkom nesprávnych údajov kupujúceho v užívateľskom účte alebo objednávkovom formulári, je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté straty, náklady a škody.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a podľa ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.), má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 dní odo dňa prevzatia produktu, alebo od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak sa zasiela  objednávka viacerých druhov oddelene a to v pôvodnom obale, ak bol v ňom dodaný.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci prostredníctvom FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom znáša náklady spojené s vrátením tovaru .

Kupujúci musí vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, neznečistený či inak znehodnotený, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze bezodkladne po obdržaní vráteného tovaru, ak bol vrátený nepoškodený a funkčný podľa popisu produktu pri kúpe, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, bez nákladov na dodanie (balné a poštovné) .

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo inej prekážky, napríklad keď bolo nedoručenie tovaru spôsobené výrobcom alebo dodávateľom tovaru. Predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy a vráti kupujúcemu v lehote 14 dní všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Vzájomnou dohodou je  možná aj iná dohoda alternatívneho riešenia podľa aktuálnej situácie so zabezpečením objednaného produktu.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá nespĺňa deklarované vlastnosti ponúkaného tovaru a nemôže ho používať z estetických alebo praktických a užívateľských  dôvodov.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy s produktom,

 • ktorý bol personalizovaný, upravený podľa priania kupujúceho
 • kupujúci zodpovedá  za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než na aký bol určený. Rovnako zodpovedá za porušenie autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva.

VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

V prípade výskytu vady  môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu.

 1. Písomné oznámenie o vadách produktu musí obsahovať kópiu faktúry, aspoň minimálny popis vady, spôsob, akým sa vada  prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o vadách je kupujúci povinný vrátiť doručením predávajúcemu reklamovaný produkt, na adresu Stella Production s.r.o, Dunajská 8, 811 08 Bratislava.
 2. Kupujúci môže žiadať, ak je to možné, bezplatné odstránenie vady alebo výmenu za nový tovar. Ak  vadu nemožno odstrániť, môže požiadať o primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy, prípadne sa s predávajúcim dohodnúť na riešení, ktoré sa rozhodne kupujúci akceptovať.
 3. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať a kupujúcemu vydať písomné vyjadrenie a potvrdenie najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie (dátum, predmet reklamácie, spôsob vybavenia, dátum vybavenia, prípadne dôvod zamietnutia reklamácie).
 4. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady a písomné vyrozumenie kupujúceho však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Právo reklamácie kupujúcemu nepatrí, ak už pred objednaním a prevzatím produktu vedel o jeho nedostatku, tiež na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie zavinené kupujúcim napr. chybnou, neodbornou alebo nedbalou manipuláciou pri preberaní alebo chybnou manipuláciou pri užívaní.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).

VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ak predávajúci odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.
 4. Platforma alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 6. ORGÁN DOZORU: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Bratislave, P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

IX. VYŠŠIA MOC

Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov ( tzv. vyššia moc ), napr. nepredvídateľné okolnosti rôzneho charakteru, ktorým nebolo možné zabrániť, akými sú napr. dopravná nehoda, zlyhanie logistiky dodania, zničenie softvéru, hardvéru, vojnové stavy, prírodné, energetické alebo iné katastrofy, vládne nariadenia a obmedzenia EÚ, život ohrozujúce situácie, ktoré znemožňujú pracovať, osobný alebo pracovný bankrot a podobne.

X. MLČANLIVOSŤ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A AUTORSKÝCH PRÁV

Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že všetky práva k webovým stránkam zhotoviteľa podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).

Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti, či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením, či účelom.

Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že všetky produkty prezentované na predaj na internetovej platforme www.stellaproduction.sk   podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa a autorov v komplexnom rozsahu (obsah, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické, funkčné a iné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.

Kupujúci sa zaväzuje, že neposkytne a neumožní užívanie produktov alebo iným spôsobom nesprístupní obsah alebo akúkoľvek časť obsahu produktov tretím osobám, nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak konala.

Kupujúci sa zaväzuje, že neposkytne, ani inak nepostúpi alebo nezverejní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach autorskej, obchodnej, technickej alebo inej povahy súvisiacej s predmetom zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, ujmu na cti alebo za inú ujmu, nekalosúťažné konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením produktu nedochádza k prevodu autorských ani majetkových práv autora produktu.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dobrovoľný súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke na dobu do jeho odvolania, v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, organizácia, doručovacia a fakturačná adresa, emailová adresa prípadne telefónne číslo.

Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou.

Predávajúci prehlasuje, že všetky dôverné osobné údaje použije výhradne na zabezpečenie logistiky predaja a kúpy tovaru od objednania do jeho doručenia alebo vyriešenia reklamácie.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona 122/2013 Z.z pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho budú tieto poskytované v nevyhnutnom rozsahu akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Osobné údaje budú ďalej použité so súhlasom kupujúceho v súvislosti s registráciou užívateľa zákazníckeho účtu, s vystavením faktúr, e-mailovou komunikáciou, prípadne prihlásením na odber Newslettera.

Predávajúci zodpovedá za archiváciu osobných údajov o kupujúcom.

 • Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.stellaproduction.sk  sa súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho obmedzí alebo vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Kupujúci musí mať možnosť odhlásiť sa z odberu Newslettera, alebo odhlásením prostredníctvom e-mailu.

V zmysle Zákona 58/1998 predávajúci údaje o kupujúcich neposkytuje tretím osobám. Predávajúci poskytne tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy obchodné tajomstvo resp. dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu a oboznámení s požiadavkou mlčanlivosti a ochrane údajov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúcich v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Právne vzťahy, práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).

Vzťahy neupravené VOP alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, nebude to mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byť predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasenia. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim potvrdený kúpnou zmluvou by mal byť povýšený korektnou a konštruktívnou komunikáciou a takým prístupom, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi, slušnosťou a vzájomnou úctou v každej situácii tohto vzťahu, s cieľom vzájomnej spokojnosti.