Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (Nariadenie).

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je Stella Production, s.r.o., Dunajská 8 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51180596, IČ DPH: SK2120642656 („Správca“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu obchod.stellaproduction.sk („e-shop“).

Správcu môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 918 242 177 alebo na e-mailovej adrese info@stellaproduction.sk

Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje spracovávaných osobných údajov?

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Účely spracúvania, pre ktoré sú osobné údaje určené a právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné pre:

 • Splnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa článku 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia
 • Splnenie právnych povinností, ktoré sa na Správcu vzťahujú podľa článku 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených Správcovi obecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom o dani z príjmu, zákonom o účtovníctve a podobne.
 • Účely oprávnených záujmov Správcu podľa článku 6 odst. 1, písm. f) Nariadenia

Aké údaje o Vás spracovávame?

Osobné údaje zákazníkov – Správca spracúva Vaše osobné údaje za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a splnenia povinností, ktoré nám ukladá právny poriadok SR. Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa, číslo bankového účtu, IP adresa

GOOGLE ANALYTICS – za účelom sledovania návštevnosti webových stránok používa Správca Google Analytics, vďaka ktorému potom môže svoj web lepšie optimalizovať (napr. koľko návštevníkov navštívilo stránku e-shopu, koľko si zobrazili stránok, z akého miesta (obec) stránky navštevujú. Správca neuskutočňuje profilovanie.

COOKIES – pre poskytovanie maximálneho pohodlia užívateľov našej stránky používame súbory cookies. Cookies sú textové informácie zasielané serverom a ukladané na zariadení, ktoré užívateľ používa k prístupu na webovú stránku. Server e-shopu používa dva druhy cookies:

SESSION COOKIES – po ukončení návštevy užívateľa sú automaticky zmazané. Tento druh súborov cookies pomáha Správcovi zapamӓtať si dáta o užívateľovi. Čiastočne sú tiež využívané k štatistickým účelom, aby Správca mohol zistiť, koľko ľudí navštívilo jeho stránku a podľa toho napr. vylepšiť obsah webových stránok.

PERSISTENT COOKIES – zostávajú v počítači či v mobile užívateľa po dobu špecifikovanú v parametroch cookies alebo dokiaľ nie sú z prehliadača vymazané.

Súbory cookies nie sú žiadnym spôsobom škodlivé, neobsahujú vírusy a preto Vám doporučujeme tieto súbory neblokovať. Užívatelia samozrejme môžu nastavenie svojho webového prehliadača zmeniť tak, aby sa žiadne súbory cookies neukladali, resp. je možné už uložené cookies zmazať.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so Správcom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti, externá účtovnícka firma, firma poskytujúca IT zabezpečenie a technickú podporu. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S (prepravca)
 • GRAFA, s.r.o., Horná 5333/30, 03861 Vrútky, IČO: 50023560 (správa a údržba webovej stránky spoločnosti, IT služby)
 • WEBSUPPORT, spol s r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928 (poskytovateľ hostingových služieb)

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak Správcovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.

Doba, počas ktorej sú osobné údaje uložené

Obchodná dokumentácia so zákazníkmi je uchovávaná po dobu trvania zmluvného vzťahu, predĺženého o dobu, ktorú poskytnutej záruky za tovar a ďalej po dobu, ktorú nám ukladajú právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmu atď.

Objednávky a uzatvorené kúpne zmluvy so zákazníkmi, príp. ďalšie Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s nákupom či reklamáciou tovaru, uchovávame neobmedzene dlho. Faktúry a účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. Po uplynutí týchto lehôt urobí Správca fyzickú skartáciu.

Osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii v súvislosti s Vašou registráciou našom e-shope, uchovávame neobmedzene dlho. Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie údajov môžete zaslať z e-mailovej adresy, s ktorou je registrácia spojená na náš e-mail info@stellaproduction.sk.

Vaše práva

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytnúť. Avšak poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany Správcu splniť.

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 • Právo na prístup
 • Právo na nápravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
 • Právo odvolať súhlas
 • Právo podať sťažnosť – ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, môžete sa obrátiť na nás na telefónnom číslo : 0915 974 358, e-mailom na info@stellaproduction.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti.
 • Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenske republiky, www.dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo 02/32313214, e-mail: statny.dozor.pdp.gov.sk.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

V súvislosti so spracovaním osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, v rámci žiadneho účelu spracovania Vašich osobných údajov. Správca prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.